Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Aulivassdraget elvelag

(justert i henhold til årsmøtet 11.02. 2010)

§1 Laget

Laget er en sammenslutning av grunneiere i Merkedamselva fra Valmestadrød i Re til Åminne og i Storelva/Aulielva fra  Fossan til utløpet i sjøen. Laget kan utvides til andre deler av Aulivassdraget.

"Ikke-grunneiere" kan opptas som medlemmer i elvelaget. De har i årsmøtet talerett, men ikke stemmerett. Medlemskapet utgjør kr 200,- pr år.

§2 Formål og arbeidsfelt

Lagets formål er å samle grunneiere på elvestrekningen for i fellesskap å forvalte naturgrunnlaget i og langs elva. Laget skal i sitt arbeid sørge for:

1.                  en langsiktig ressursforvaltning med fokus på en bærekraftig utviking og ivaretakelse

av det biologiske mangfoldet

2.         legge grunnlag for økte arbeids- og inntektsmuligheter for medlemmene

3.         å tilgodese den øvrige befolkningens rekreative interesser ved å legge til rette for fiske,

kulturopplevelser og ferdsel både til fots og med kano

4.         driftsplanlegging i forhold til utvalgte tema

            5.         danne underutvalg med geografisk representasjon som skal

utarbeide nærmere retningslinjer for punktene 1 – 2 og 3 nedenfor

 

Laget har tre hovedarbeidsfelt:

 

1.      Forvaltning av elv og elvekant herunder temaer som

a.       erosjon

b.      ras

c.       vannkvalitet

d.      skjøtsel av elvekanten og kulturlandskapet i tilknytning til denne

 

2.   Fiskeforvaltning herunder bl.a.

a.   kultiveringstiltak

b.   salg og utstedelse av fiskekort

c.       ved særlige grunner, organisere egne soner for fiskekort

d.      bedre tilgjengeligheten for fiske

e.       vedta regler for fiske, fisketider og redskapsbruk m.m.

 

3.      Friluftsliv og tilgjengelighet herunder bl.a.

a.       tilgjengelighet og fremkommelighet for kanopadling

b.      tilgjengelighet til elva for folk til fots

 

Tiltak i og ved elveløpet i lagets regi kan ikke gjennomføres uten avtale med grunneier.

 

§3 Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder.

 

§4 Medlemskap

Alle grunneiere innenfor lagets område, er å betrakte som medlemmer inntil en skriftlig utmelding foreligger..

 

§5 Tildeling og beregning av andeler

Hvert medlem får en andel. Tidligere andelsopplegg i Grunneiernes Fiskeforening, Merkedamselva opphører og hver grunneier får en andel etter disse vedtektene. Hvis laget ønsker å gå over til differensiert andelsberegning skal hver grunneier tildeles en andel på 100 meter påbegynt strandlinje. Eventuell fordeling av utgifter og inntekter skal skje etter grunneiernes andeler.

 

§6 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes innen 1. mars hvert år. Årsmøtet innkalles av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. februar. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Saksliste og  saksdokumenter vedlegges innkallingen.

 

Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig simpelt flertall. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemning anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

 

Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Det enkelte medlem har en stemme.

           

Årsmøtet ledes av styrets leder eller den årsmøtet bemyndiger.

 

Årsmøtet skal:

1.       Godkjenne saksliste og innkalling.

2.       Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen.

3.       Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskap og arbeidsplan, samt       budsjettforslag for neste år.

4.       Fastsette eventuell kontingent eller hvor stor del av det regnskapsmessige            resultat som skal fordeles på medlemmene og/eller avsettes på fonds.

5.       Eventuelt bestemme godtgjørelse til tillitsvalgte.

6.       Forestå valg av:

·         Leder som velges for 2 år.

·         6 styremedlemmer med 3 vararepresentant (er (1. 2. og 3. vara)) for 2 år.  Tre medlemmer erstattes etter første år.

·         2 revisorer med 2 vara.

·         Valgkomité på 3 personer med 1 vara valgt for 3år. Ett medlem erstattes hvert år.

 8.  Behandle andre saker som tas opp.

 

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.

 

Sammensetningen av styret bør ha en geografisk fordeling.

 

Valgkomiteen fremmer forslag om godtgjørelse til tillitsvalgte.

 

§7 Utmelding

Utmelding må skje skriftlig med ett års varsel til styrets formann. Utmelding gir ikke krav på andel av lagets eiendom.

 

§8 Oppløsning

Oppløsning av laget besluttes med 2/3 flertall av årsmøte. Minst halvparten av medlemmene må være til stede. Møter ikke tilstrekkelig stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall. Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. Ved oppløsning skal lagets eiendeler stilles til rådighet for allmennyttige tiltak i vassdraget.

 

§ 9 Spesielle forhold

a) Bruk av inntekter fra salg av fiskekort

Fiskekortinntekter skal i hovedsak føres tilbake til tiltak som kommer fisk og fiske til gode på den laks- og ørretførende delen av vassdraget. En mindre del av inntektene skal kunne gå til drift av laget.

 

b) Utnyttelse av fisket

Ved innmelding i laget forutsettes det at grunneieren overlater til laget å utstede fiskekort. Unntaksvis må foreningens styre kunne disponere fra denne regel, men bare når særskilte og tungtveiende grunner taler for det. Grunneieren og husstandsmedlemmer har imidlertid rett til å fiske på egen eiendom uten fiskekort.

 

c) Andre forhold om fisk og fiske

De tidligere vedtektene for Grunneiernes fiskeforening, Merkedamselva datert 11. april 1969 kan brukes som veiledende i spørsmål om fisk og fiske.

 

 

Din overskrift

Din overskrift

Din overskrift

Din overskrift

Nyeste kommentarer